I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, zwana dalej Izbą jest dobrowolną i mającą osobowość prawną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków.
 2. Izba zrzesza podmioty prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność produkcyjną, eksploatacyjną, handlową, projektową, usługową, badawczą i szkoleniową w zakresie energetyki i ochrony środowiska.

§ 2

Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 o izbach gospodarczych (Dz. U. nr 35, poz. 195 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

 1. Izba zrzesza swoich Członków na zasadzie dobrowolności, partnerstwa i wzajemnego poszanowania interesów.
 2. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków, a jej działalność nie może stanowić przeszkody w samodzielności Członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§ 4

 1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
 2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 5

 1. Izba ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Izba używa jako skrótu swojej nazwy określenia IGEiOŚ.

II. Cele i zadania funkcjonowania Izby

§ 6

Do celów i zadań Izby należy:

 1. Działanie na rzecz szybkiego i stabilnego rozwoju energetyki.
 2. Działanie na rzecz ochrony środowiska.
 3. Reprezentowanie i ochrona gospodarcza interesów Członków Izby w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 4. Organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej.
 5. Wspieranie, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
  - inwestycji energetycznych w kraju i za granicą,
  - przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska,
  - promowania energooszczędnych urządzeń i technologii dla przemysłu,
  - pozyskiwania źródeł finansowania na realizację podjętych przedsięwzięć.
 6. Reprezentowanie interesów Członków Izby na rynkach zagranicznych.
 7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w celu integracji Członków Izby
 8. Organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w celu prezentacji problematyki dotyczącej energetyki i ochrony środowiska.
 9. Wymiana informacji gospodarczych pomiędzy Członkami Izby a polskimi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.
 10. Wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz określonych przez jej organy statutowe.
 11. Organizowanie konferencji, szkoleń oraz wydawanie publikacji dotyczących problematyki w zakresie energetyki i ochrony środowiska

§ 7

Izba realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami samorządowymi, gospodarczymi i społecznymi w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia działalności przez członków Izby.
 2. Organizowanie szkoleń i doradztwa ekonomiczno – finansowego oraz organizacyjnego w zakresie związanym z działalnością gospodarczą Członków Izby.
 3. Opracowywanie analiz i raportów dotyczących działań związanych z rozwojem energetyki i działań na rzecz ochrony środowiska.
 4. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Izbami przemysłowo – handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 5. Stwarzanie warunków do postępowania mediacyjnego lub polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy Członkami Izby.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 7. Tworzenie oddziałów terenowych, przedstawicielstw i grup branżowych Izby.
 8. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony praw i interesów Członków Izby.
 9. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki w szczególności w zakresie energetyki i ochrony środowiska.
 10. Podejmowanie działalności gospodarczej.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkami Izby mogą być podmioty (osoby prawne, osoby fizyczne) prowadzące działalność gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe, które:
  - prowadzą działalność gospodarczą w Polsce w zakresie lub na rzecz energetyki i ochrony środowiska,
  - działają na rynku minimum 1 rok lub są prawnymi następcami podmiotu spełniającego pozostałe kryteria określone w niniejszym ustępie.
 2. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez swojego pełnomocnika.
 3. Osoba, o której mowa w pkt 2 powyżej może reprezentować tylko jednego Członka.

§ 9

 1. Członkowie – Założyciele Izby nabywają członkostwo z chwilą rejestracji Izby.
 2. Pozostali Członkowie przystępują do Izby na swój wniosek wraz z rekomendacją 2 Członków Wprowadzających z chwilą podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Zarząd Izby. Od uchwały Zarządu w tejże sprawie służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.
 3. Kandydat staje się Członkiem Izby po otrzymaniu pozytywnej uchwały Zarządu lub uwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

Do praw Członków Izby należy:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby,
 2. Korzystanie ze szkoleń oraz doradztwa Izby, o którym mowa w § 7 pkt 2 Statutu,
 3. Korzystanie ze sprzętu, urządzeń i świadczeń Izby na podstawie odrębnych przepisów,
 4. Uczestniczenie z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zgromadzenia Izby,
 5. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Izby,
 6. Korzystanie z logo Izby lub znaku graficznego.

§ 11

Do obowiązków Członków Izby należy w szczególności:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, treści uchwał oraz regulaminów organów Izby.
 2. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz innych świadczeń obowiązujących w Izbie ustalonych przez jej organy.
 3. Dbanie o dobre imię Izby.
 4. Udział w realizacji celów statutowych Izby.

§ 12

Składka członkowska ustalana jest w oparciu o wielkość zatrudnienia lub wysokość przychodów osiąganych przez członka. Szczegółowe zasady, wysokość , termin i tryb uiszczania składki członkowskiej określa uchwała Zarządu.

§ 13

 1. Członkowstwo w Izbie ustaje na skutek:
  1. wykreślenia w związku z:
   - wystąpieniem z dniem złożenia pisemnej rezygnacji w tej kwestii,
   - utratą statutowych wymogów członkowstwa,
   - zaprzestaniem opłacania składek członkowskich przez okres 1 roku po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania.
  2. wykluczenia z Izby w przypadku naruszenia postanowień Statutu, świadomego działania na szkodę Izby oraz uchylania się od zobowiązań finansowych.
 2. Wykreślenie lub wykluczenie Członka z Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby. Przed podjęciem uchwały należy umożliwić Członkowi Izby zajęcie stanowiska.
 3. Wykluczonemu Członkowi służy prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

IV Organy Izby

§ 14

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.

  Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybiera się spośród osób mających prawo reprezentować członków Izby na Walnym Zgromadzeniu. Kadencja tych organów Izby trwa 3 lata i wygasa wraz z kolejnym Walnym Zgromadzeniem powołującym w/w organy na nową kadencję.

Walne Zgromadzenie

§ 15

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej w Statucie Zgromadzeniem jest najwyższym Organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
 2. Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 3. Udział w Zgromadzeniu biorą wszyscy Członkowie Izby osobiście, za pośrednictwem swoich organów lub przez pełnomocnika.
 4. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosowania osoby zaproszone nie będące Członkami Izby.

§ 16

 1. Zwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwoływane jest w uzasadnionych przypadkach przez Zarząd z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
 4. Składający wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien umieścić w nim propozycję porządku obrad.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad danego Zgromadzenia zwołujący zobowiązany jest powiadomić wszystkich Członków Izby na 30 dni przed jego terminem przez wysłanie im pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną gwarantującą skuteczne przekazanie informacji z uzyskaniem potwierdzenia.
  Materiały na Zgromadzenie winny być przekazane przez Zarząd Członkom Izby na 7 dni przed planowaną datą Zgromadzenia.

§ 17

 1. Obrady Zgromadzenia otwiera przedstawiciel Organu wnioskującego o zwołanie Zgromadzenia, on tez zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Izby otwarcie obrad i zarządzenie wyboru Przewodniczącego należy do Prezesa Zarządu.
 2. Zgromadzenie jest prowadzone według postanowień Regulaminu Obrad Zgromadzenia uchwalonego przez Zgromadzenie.
 3. Zgromadzenie może podejmować tylko uchwały objęte porządkiem obrad.
 4. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Izby w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych Członków w drugim terminie z zastrzeżeniem postanowień punktu 6.
 5. Każdy z Członków ma w Zgromadzeniu 1 głos.
 6. Uchwały w sprawie Statutu, rozwiązania Izby a także przeznaczenia jej majątku w przypadku podjęcia uchwały o jej rozwiązaniu podejmowane są przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów.

§ 18

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji.
 2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Udzielanie absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Wybieranie i odwoływanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Uchwalanie Statutu Izby i jego zmian.
 6. Zatwierdzanie rocznego preliminarza finansowego Izby.
 7. Uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. Powoływanie oddziałów terenowych i przedstawicielstw.
 9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Izby oraz o przeznaczeniu majątku Izby.
 10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji innych organów dotyczących spraw Członków.
 11. Zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną swoich Regulaminów.
 12. Określenie liczby Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
 13. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia straty

Zarząd

§ 19

 1. Zarząd jest organem wykonawczym i reprezentującym Izbę.
 2. Zarząd składa się od 9 do 15 osób. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję określa Walne Zgromadzenie.
 3. W skład Zarządu wchodzą:
  1. Prezes
  2. Wiceprezesi
  3. Sekretarz
  4. Członkowie Zarządu.
 4. Wybór Członków Zarządu w tym Prezesa na kadencję dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, spośród osób mających prawo do reprezentowania członków Izby.
 5. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swojego grona do trzech Wiceprezesów i Sekretarza, którzy wraz z Prezesem stanowią Prezydium Zarządu. Kandydatów na Wiceprezesów i Sekretarza może zgłosić każdy Członek Zarządu.
 6. Prezes organizuje i prowadzi prace Zarządu Izby.
 7. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Członka Zarządu, jego rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu zgodnie z pkt. 8 par. 19, wyboru uzupełniającego Członka dokonuje Zgromadzenie w trybie zwykłym.
 8. Mandat członka Zarządu w tym Prezesa wygasa wraz z utratą prawa do reprezentowania członka Izby, którego był przedstawicielem w momencie wyboru.

§ 20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w kwartale.
 2. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Izby, w innych miejscach wskazanych przez zwołującego lub na zasadzie telekonferencji lub wideokonferencji - za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub w porozumieniu z Prezesem Dyrektor Generalny Izby.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Prezesa lub w czasie jego nieobecności prowadzącego obrady Wiceprezesa.
 5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Zarząd Izby oddając swój głos na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Szczegółowe zasady oraz tryb pracy Zarządu określa uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Zgromadzenie Regulamin Zarządu
 7. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście i nie dopuszcza się zastępstwa członka Zarządu na posiedzeniu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Reprezentowanie Izby wobec organów administracji publicznej i innych podmiotów.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań i dysponowania prawami, których wartość przekracza 500 000 zł.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 5. Powoływanie ekspertów działających przy Izbie.
 6. Powoływanie Biura Izby oraz określenie zasad jego funkcjonowania.
 7. Zatrudnianie i odwoływanie Dyrektora Generalnego Izby.
 8. Uchwalanie Regulaminu Zarządu.
 9. Prowadzenie promocji działalności Izby.
 10. Wyrażanie zgody na patronaty Izby, wykorzystywanie loga Izby i sponsorowanie imprez przez Izbę.
 11. Opracowywanie planów działania Zarządu.
 12. Opracowywanie preliminarzy finansowych oraz projektu budżetu Izby.
 13. Zarządzanie majątkiem Izby.
 14. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości.
 15. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, a także innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby.
 16. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o powołanie oddziałów terenowych i przedstawicielstw.
 17. Nadzorowanie działalności oddziałów terenowych, przedstawicielstw i grup branżowych Izby.
 18. Prowadzenie działalności gospodarczej Izby.
 19. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.
 20. Składanie corocznego sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby.
 21. Inne sprawy nie zastrzeżone w Statucie do kompetencji pozostałych organów Izby.

§ 22

 1. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
  - organizowanie bieżącej pracy Zarządu w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Zarządu,
 2. Do ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Izby wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym jednego wchodzącego w skład Prezydium Zarządu Izby.

§ 23

 1. Do bieżącego kierowania pracą Izby, Zarząd powołuje jako organ wykonawczy Biuro Izby, którym kieruje Dyrektor Generalny.
 2. Oświadczenia woli i zobowiązania w imieniu Izby może składać i zaciągać Dyrektor Generalny Biura Izby w granicach umocowania ustalonego przez Zarząd Izby.
 3. Dyrektor Generalny Biura Izby wykonuje prawa i obowiązki kierownika zakładu pracy w stosunku do pracowników Biura Izby w rozumieniu przepisów prawa pracy.

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym wykonywanie uchwał Zgromadzenia oraz prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem Izby.
 2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu po wyborach wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy i zwoływane są przez Przewodniczącego.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu oraz być etatowymi pracownikami Biura Izby.
 6. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z utratą prawa do reprezentowania członka Izby, którego był przedstawicielem w momencie wyboru.

§ 25

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby.
 2. Przedstawianie Zgromadzeniu oceny działalności Zarządu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu.
 3. Wystąpienie do Zgromadzenia o odwołanie Prezesa i Członków Zarządu.
 4. Przedstawianie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby.
 5. Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby.
 6. Kontrola zarządzania majątkiem Izby.
 7. Ocena bilansu, rachunków zysków i strat i innych składników rocznego sprawozdania finansowego Izby.
 8. Występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia o rozwiązanie Izby.

§ 26

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią Regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

Sąd Koleżeński

§ 27

 1. Sąd Koleżeński jest organem rozstrzygającym sprawy sporne między Członkami Izby oraz sprawy naruszeń postanowień niniejszego Statutu.
 2. Sąd Koleżeński składa się od 3 do 5 członków.
 3. Sąd Koleżeński wybiera i odwołuje ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb i są zwoływane przez Przewodniczącego.
 5. Mandat członka Sądu Koleżeńskiego wygasa wraz z utratą prawa do reprezentowania członka Izby którego był przedstawicielem w momencie wyboru.

§ 28

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszeniem postanowień Statutu,
 2. Rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy Członkami Izby lub pomiędzy Członkami Izby a Zarządem w sprawach członkowskich,
 3. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby skierowanych do Sądu.
 4. Składanie wniosków o wykluczenie z listy członków Izby z powodu naruszenia postanowień Statutu, lub świadomego działania na szkodę Izby.

§ 29

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia orzeczenia.

V Majątek Izby

§ 30

 1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, własne środki finansowe, lokaty, udziały, fundusze i prawa.
 2. Środki, z których pokrywane są koszty działalności Izby stanowią:

  - wpisowe,
  - wpływy ze składek członkowskich,
  - wpływy z pozostałych składek,
  - wpływy z własnej działalności gospodarczej,
  - przychody z majątku Izby,
  - darowizny, spadki, dotacje.

 3. Izba tworzy fundusz statutowy oraz może tworzyć inne fundusze celowe.

  - Fundusz statutowy tworzy się z nadwyżki przychodów nad kosztami działalności.
  - Środki funduszu statutowego mogą być przeznaczone na finansowanie działalności statutowej.
  - Środki funduszy celowych mogą być wykorzystane na cele, dla których zostały utworzone.
  - Decyzje o utworzeniu funduszy, o których mowa w punkcie 3, o ich zasileniu oraz likwidacji środków, podejmowane są przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.

 4. W przypadku rozwiązania Izby, majątek pozostały po zakończeniu likwidacji przeznaczony zostanie do podziału między Członków Izby proporcjonalnie do wniesionych składek w ostatnich 5 latach.
 5. Sposób wyznaczenia likwidatora oraz szczegółowy sposób podziału majątku Izby zostanie określony uchwałą Zgromadzenia.

VI Postanowienia końcowe

§ 31

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
 2. Statut niniejszy uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 31 maja 2012 roku.

Pobierz Statut

Uchwała nr 12 XX WZ IGEOŚ w sprawie przyjęcia statutu

Używamy technologii, takich jak pliki cookies, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i marketingowych. Jeśli nie blokują Państwo tych plików, to zgadzają się Państwo na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zmieniając ustawienia przeglądarki, można samodzielnie zarządzać plikami cookies. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.