SZKOLENIA GRUPY UCZESTNIKÓW KONSORCJUM:

Szkolenie pt.

„Wybrane zakresy badania energetyczności spalania biomasy”.

I CELE:

Opracowanie ciągu technologicznego spalania biomasy w warunkach przemysłowych do prototypowego zainstalowania w budowanej ELEKTROCIEPŁOWNI OZE  oraz bieżąca badawcza analiza procesów przemysłowego wykorzystania odpadowej biomasy / publikacja wyników badań. Brak jest na dzień dzisiejszy funkcjonujących instalacji demonstracyjnych w Polsce,  w tym funkcjonujących instalacji przemysłowych.  Producenci urządzeń energetycznych  i dostawcy technologii nie dysponują  także długoterminowymi dostępnymi badaniami dotyczącymi procesów spalania biomasy, w tym także spalania odpadów. 

II SZKOLENIE / ŚWIADCZENIE USŁUGI DORADCZEJ na rzecz:

 1. wszystkich uczestników KONSORCJU EWOB oraz osoby i firmy zgłaszające się:
  • z całego zakresu Szkolenia,
  • Terminy - 26.08.2011, 06.01.2012r, 28.08.2012, 24.09.2012r
  • Szkolenie on Line
 2. 2-3 osobowe zespoły szkolone bądź świadczono na ich rzecz usługę doradczą wg węższych zakresów, tj. poszczególnych tematów;
  • Świadczenie usług odbyto  w cyklach miesięcznych – w uzgodnionych dogodnych terminach
  • Z wybranych tematów Szkolenia, odpowiednio dobranych do przedmiotu działalności
  • Szkolenie stacjonarne oraz on Line

III TEMATY 12 SZKOLEŃ / ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ.

 • Szkolenia/usługa doradcza – nieodpłatna w ramach tworzenia i budowania łańcucha powiązań kooperacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym grupy kooperującej w ramach konsorcjum realizującego  transfer technologii i ulepszenie sieci współpracy między MSP oraz pomiędzy MSP a centrami badań, uniwersytetami, władzami regionalnymi.
 1. energetyczności spalania wybranych rodzajów biomasy, w tym
  1. morfologicznie i obszarowo wyodrębnionych strumieni biomasy stanowiącej typową morfologię odpadów komunalnych,
  2. długoterminowa analiza morfologii biomasy odpadów komunalnych,
  3. morfologia biomasy odpadów komunalnych a wydajność energetyczna w instalacji laboratoryjnej i przemysłowej,
  4. problematyka współspalania, zarówno z punktu widzenia technologii OZE, jak również wydajności energetycznej substratu.
 2. technologicznego spalania biomasy (wieloaspektowe badanie optymalizacyjne  procesu) w aspekcie:
  1. morfologicznie i obszarowo wyodrębnionych strumieni biomasy stanowiącej typową morfologię odpadów komunalnych
  2. długoterminowa analiza morfologii biomasy odpadów komunalnych,
  3. morfologia biomasy odpadów komunalnych a wydajność energetyczna w instalacji laboratoryjnej i przemysłowej,
  4. problematyka współspalania, zarówno z punktu widzenia technologii OZE, jak również wydajności energetycznej substratu.
 1. produktów odpadowych procesów spalania (badania długoterminowe) z punktu widzenia ich wpływu na ochronę Środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia człowieka:
  1. Badania emisji fazy lotnej (pyły i gazy);,
  2. Badanie emisji fazy stałej (popioły i żużle);
  3. Badanie ścieków z instalacji spalania biomasy i oczyszczania spalin;
 2. optymalnego wykorzystania wody - opracowanie technologii w instalacjach termicznego wykorzystania biomasy.
 3. wykorzystanie biomasy- analizy porównawcze, różnych technologii termicznych
 4. temperatury spalin- optymalizacja techniczna z punktu widzenia  możliwości  doboru technologii wytwarzania energii elektrycznej;
 5. sterowania procesamitermicznego wykorzystania biomasy uwzględniającego specyficzne cechy paliwa - opracowanie koncepcji.
 6. Infrastruktura badawcza - układ laboratorium badawczym spalania biomasy składający się z instalacji szeregu  (3 -4) pieców/palenisk stosownie wyodrębnionych, wyposażonych w  niezbędne instalacje badawcze:
  1. Zgazowarka;
  2. Palenisko z rusztem schodkowym;
  3. Palenisko wibracyjne;
  4. Palnik na odpowiednio spreparowaną biomasę,
  5. kilka modułowych instalacji do oczyszczania spalin,
  6. instalacja przygotowania wody,
  7. rozbudowane systemy pomiarowe umożliwiające publiczne, ciągłe prezentowania wyników pomiarów.
 7. lokalizacja laboratorium oraz instalacji demonstracyjnej, powinna  zostać wybudowana i  zainstalowana w bezpośrednim sąsiedztwie. Inne aspekty lokalizacyjne:
  1. decydujące kryteria morfologii biomasy, w tym odpadów komunalnych, która w  różnych  regionach i obszarach  kraju wykazuje dużą różnorodność  (obszary wiejskie/miejskie;  obszary rolnicze/przemysłowe).
  2. możliwość  współpracy  laboratoriów i  planowanej budowy instalacji przemysłowej.  Budynek laboratorium  jest planowany do budowania w marcu 2013 r. Instalacja przemysłowa planowana jest do realizacji w l. 2013-2015
  3. Sąsiedztwo istniejącego punktu segregacji i wysypiska odpadów komunalnych;
  4. Oferowane ulgi inwestycyjne przez samorząd lokalny;
  5. Neutralność środowiskowa (obszar nieobjęty  NATURA 2000 ITP.)
  6. Rozważana lokalizacja laboratorium  w Dęblinie na terenie AIR & DĘBLIN INDUSTRIAL PARK z uwagi na spełnienie powyższych kryteriów
 8. Finansowanie w energetyce:
  1. Dotacje EU
  2. Programy krajowe
  3. Współfinansowanie, PPP
  4. Strefy ekonomiczne, etc
 9. Uregulowania prawne:
  1. Prawo unijne,
  2. Zmiany prawa wewnętrznego, terminarze zmian i nowych uregulowań,
 10. Wskazanie wartości wnoszonego potencjału, tj. wkład jaki  każdy z uczestników wnosi do łańcucha powiązań kooperacyjnego i dlaczego dzięki temu powiązaniu wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość  opracowania i skorzystania z  technologii spalania biomasy wg najwyższych i dotychczas nie osiągniętych współczynników jakości i efektywności..